Di chuyển thông minh!
Bạn chắc chắn sẽ thích nó

Web Lite

Chức năng giới hạn:
+ Năng tạo ra USB khởi động với bất kỳ thiết Lập và sống CD (2 chiếc max)
+ Bao gồm Wizard chế độ cho người sử dụng nhà
+ Bao gồm các chức năng cơ bản để sử dụng nhà
- Có thể chương trình Quảng cáo
- Không có hỗ trợ cho các tập tin lớn hơn 4 gb trên một khởi động USB
- Không SAFARI, exFAT, USB-LOẠI, GRUB4DOS
- Không thể chạy hoàn toàn năng cửa Sổ trên một USB aka cửa Sổ Để Đi

Trang Web

Chức năng giới hạn:
+ Năng tạo ra USB khởi động với bất kỳ thiết Lập và sống CD (2 chiếc max)
+ Quảng cáo miễn phí diện
+ Bao gồm Wizard chế độ cho người sử dụng nhà
+ Bao gồm các chức năng cơ bản để sử dụng nhà
- Không có hỗ trợ cho các tập tin lớn hơn 4 gb trên một khởi động USB
- Không SAFARI, exFAT, USB-LOẠI, GRUB4DOS
- Không thể chạy hoàn toàn năng cửa Sổ trên một USB aka cửa Sổ Để Đi

Web Chuyên Nghiệp

Tất cả các chức năng cho 1 người:
+ Năng tạo ra USB khởi động với bất kỳ thiết Lập và sống CD
+ SAFARI, exFAT, USB-LOẠI, GRUB4DOS hỗ trợ đầy đủ
Với nhiều người khác năng có ích
+ Có thể chạy hoàn toàn năng cửa Sổ trên một USB aka cửa Sổ Để Đi
(nhận được một miễn phí - đổi lấy một khởi động USB!)

Doanh Nghiệp Internet

Tất cả các chức năng cho 5 người:
+ Có thể được sử dụng trong một bộ phận
+ Năng tạo ra USB khởi động với bất kỳ thiết Lập và sống CD
+ SAFARI, exFAT, USB-LOẠI, GRUB4DOS hỗ trợ đầy đủ
Với nhiều người khác năng có ích
+ Có thể chạy hoàn toàn năng cửa Sổ trên một USB aka cửa Sổ Để Đi

Web Di Động

Chúng tôi phân phối Internet như tiêu chuẩn Windows cài đặt thiết Lập ứng dụng với chương trình cho sự tiện lợi của người sử dụng, nhưng anh vẫn có thể tải di động, nếu bạn không cần một. Truy cập trang wiki để tải về Internet Di động

Trước phiên bản

Hướng đến Novicorp Internet trước một phiên bản trang lưu trữ của chúng tôi wiki để tải về bất kỳ trước phiên bản Thiết hay Di động.

USB khởi động Thử nghiệm

Phương pháp thuận tiện để kiểm tra một ổ USB khởi động để khởi động. Nó rất dễ dàng để sử dụng, mạnh mẽ và quan không cần cài đặt và nó có kích thước nhỏ. Nó lợi thế quan trọng nhất là nó cho phép anh để kiểm tra USB mà không cần phải đi qua hai hệ thống khởi động lại. Đọc USB Khởi động kiểm Tra hướng dẫn sử dụng trong wiki.

Tải về từ Di động HTTP | FTP | Torrent | Magnet

 

Tải về từ một bên ngoài tải trang web

Elite (Vi)
DownloadRoute (Vi)
SoftSea (Vi)
Chip.eu (Vi)
Instalki (Pl)
Programosy (Pl)
Ảnh (De)
Chip.eu (Ru)

Nếu bạn có một trang web tải về sử dụng MIẾNG tập tin cho cập nhật nhanh nhất: Internet MIẾNG các tập tin vị trí trong wiki.