අපි සෑම විටම ඔබට උපකාර කිරීමට මෙහි.

සම්බන්ධ කර ගැනීමට අප සමග යැවීමට ඉ-තැපැල් support@novicorp.com හෝ පශ්චාත් සංසදය.

අපි පිළිතුර සාමාන්යයෙන් පැය 72 ක්. කරුණාකර වග බලා ගන්න ඔබට ලබා ගත හැක සිට පිළිතුරක් support@novicorp.com එකතු කරන්න - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය වෙත ඔබේ සුදු ලැයිස්තුව පෙර ඔබ අපට තැපැල්.


බලපත්ර ප්රශ්න

අවස්ථාවක දී ඔබ නොලැබුණු ඔබේ බලපත්ර ගොනුව, අහිමි බලපත්ර ගොනුව හෝ බලපත්ර ප්රශ්නය - ඊ - support@novicorp.com හෝ පශ්චාත් විශේෂ බලපත්ර සංසදය.


දැන්වීම් මත අඩවිය

Adverting දෙපාර්තමේන්තුව ඊ-තැපැල් වන අතර, එම support@novicorp.com.