Chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn.

Để liên lạc với chúng tôi gửi một e-mail support@novicorp.com hoặc đăng đàn.

Chúng tôi trả lời thường trong 72 giờ. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nhận được một câu trả lời từ support@novicorp.com - thêm điều này địa chỉ e-mail vào danh sách trắng trước khi bạn gửi cho chúng tôi.


Cấp phép câu hỏi

Trong trường hợp của bạn đã không nhận được giấy phép của tập tin, mất tập giấy phép hoặc có một giấy phép câu hỏi - email support@novicorp.com hoặc gửi đến giấy phép đặc biệt forum.


Quảng cáo trên trang web

Chặp phận e-mail là cùng support@novicorp.com.